Saltar apartados

Grups d'Investigació

                          

Grups d'investigació actius

Grup Análisis Jurídico de las Relaciones Laborales (AJRL)

Les principals línies d'investigació d'aquest grup d'investigació liderat pel Dr. Juan Ramón Rivera Sánchez són:

 • Aspectes de Dret comparat en la regulació del dret a l'assistència sanitària
 • Cap a la unificació processal: procés civil i procés laboral
 • Els perills de la mercantilización del Dret del Treball
 • La gradual restricció dels drets individuals i col·lectius
 • La protecció de la dependència
 • Riscos psicosocials en el treball: violència en el treball i assetjament laboral
 • Dret de la Seguretat Social: finançament, prestacions, protecció social dels estrangers comunitaris i extracomunitaris
 • El règim jurídic del treball autònom
 • Drets fonamentals: igualtat, llibertat sindical, integritat moral, intimitat
 • Contracte de treball: condició més beneficiosa, salaris, acomiadament, excedències, contingut
 • Drets col·lectius: representació unitària, sindical i en matèria de prevenció de riscos laborals (delegats de prevenció)
 • Dret processal laboral
 • La reforma de la negociació col·lectiva i el seu control de legalitat
 • La globalització de les relacions laborals
 • La incidència del comerç internacional en les relacions laborals
 • La contractació temporal irregular en l'Ocupació Pública
ARS & Innovatio: Unitat Científica d'Innovació Empresarial

La Unitat Científica d'Innovació Empresarial "Ars Innovatio" té com a finalitat convertir el coneixement en innovacions aprofitables per les empreses, així com el desplegament de les accions necessàries per a la seua transferència efectiva amb criteris que eviten la discriminació i l'exclusivitat. Liderada pel Dr. Juan Manuel García Chamizo, està composta per 4 laboratoris:

 • Laboratori d'Innovació en Enginyeria de Processos: persegueix posar a punt una plataforma intel·ligent de planificació i decisió per a l'enginyeria i l'alta direcció mitjançant la selecció idònia d'opcions i l'assistència intel·ligent al disseny i l'elaboració de projectes d'execució. Responsable: Juan Manuel García Chamizo
 • Laboratori d'Innovació en Sistemes per a Salut: l'objectiu general del Laboratori d'Innovació en Sistemes per a Salut és millorar l'autonomia de les persones mitjançant tècniques d'intel·ligència ambiental (AmI) i de la vida assistida per l'entorn (AAL). Responsable: Loreto Soler Maciá
 • Laboratori d'Innovació en indústria 4.0: la finalitat del Laboratori d'Innovació en indústria 4.0, amb finalitats de centre de demostració, consisteix en un habitatge dissenyat amb finalitats d'accessibilitat universal i de balanç zero de consum energètic, utilitzant materials dels anomenats “intel·ligents”, i equipada amb sensorización i operació intel·ligent, incloent utilitats i serveis de virtualització, operació remota, i interpretació de les pautes d'utilització per a incorporar intel·ligència proactiva. Responsable: Francisco Javier Ferrández Pastor
 • Laboratori d'Innovació en Educació: La finalitat del Laboratori d'Innovació en Educació és dissenyar i desenvolupar nous models innovadors d'aprenentatge assistits per la tecnologia i, en particular, per les tècniques d'intel·ligència artificial. Responsable: Rafael Molina Carmona
EDUTIC - ADEI (Educació i Tecnologies de la Informació i Comunicació - Atenció a la Diversitat. Escola Inclusiva)

La Professora Dra. Rosabel Roig Vila dirigeix des de fa anys el grup d'investigació EDUTIC-ADEI de la Universitat d'Alacant amb el compromís d'investigar en els processos d'ensenyament-aprenentatge com a mitjà per a ampliar el coneixement científic i la innovació educativa.

Així doncs, les línies d'investigació que s'aborden des d'EDUTIC-ADEI giren entorn de dos grans eixos:

 • Un primer eix referit a l'Educació i les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), en el qual investiguem en temàtiques tals com: integració de les TIC en l'àmbit educatiu, recerca en docència universitària i no universitària, competències TIC, objectes d'aprenentatge, aprenentatge a través d'Internet, disseny d'e-learning, blended-learning i o-learning, gestió del coneixement, recursos TIC (WebQuests, webs educatives, aplicacions web, etc.), disseny multimèdia, learning design, etc.
 • Un segon eix entorn del com investiguem és l'Atenció a la Diversitat i l'Escola Inclusiva, on abordem temes tals com: educació inclusiva en el context universitari i no universitari, aspectes didàctics sobre atenció a la diversitat, metodologia en l'educació inclusiva, etc.

Fruit del treball en EDUTIC-ADEI són les nombroses publicacions, tals com, Investigar el Cambio Curricular en el Espacio Europeo de Educación Superior (2007) i La articulación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la educación (2003) –publicat a Nova York: Edwin Mellen Press—.

Així mateix, cal destacar els diversos projectes nacionals i internacionals en els quals estan participant, tals com els projectes europeus Aldia (http://aldia-project.eu/) i (http://likehomeproject.com/) Likehome.

 Grup d'Estudis Constitucionals

En el si de l'Institut comptem amb el catedràtic de Dret Constitucional José Asensi Sabater, director del denominat Instituto Iberoamericano de Estudios Constitucionales (IBEC) en realitat un grup d'investigació sòlid que adopta aquest títol encara que no posseïsca l'estructura administrativa i orgànica d'un Institut Universitari (http://www.ibec.ua.es/). L'IBEC té una llarga experiència en l'estudi del constitucionalisme iberoamericà i la seua constant voluntat d'intercanvi cultural i acadèmic s'ha anat consolidant de manera gradual en diferents àrees com la docència i la investigació des de mitjan anys 90, en els quals es van ser creant els primers vincles amb les diferents acadèmies i centres d'estudis jurídic constitucionals iberoamericans. Les activitats que ve desenvolupant l'IBEC s'adecuan als compromisos solidaris de cooperació que l'Estat espanyol manté amb els països iberoamericans, que en aquest cas es refereix a matèries claus per a la consolidació de règims democràtics i per a la seua modernització social.

Observatori Lucentino d'Administració i Polítiques Públiques Comparades

Un nodrit grup de professors de l'àrea de Ciència Política i de l'Administració formen part de l'Institut, els doctors Canales Aliende, Menéndez Alzamora i la doctora Romero Tarín. Actualment es troben adscrits a l'Àrea, sota la direcció del professor Canales, l'Observatori Lucentino d'Administració i Polítiques Públiques (Unitat Singular d'Investigació  nº 37 de la Universitat d'Alacant i en l'actualitat Grup d'investigació creat en el si de la UA des de l'11 de juliol de 2007) i el Centre d'Estudis Canadencs.

Les principals línies d'investigació, publicacions i docència de l'Àrea són:

 • Modernització del sistema polític-administratiu, i enfortiment institucional de l'Estat
 • Modernització de la gestió pública, amb especial atenció a l'àmbit llatinoamericà
 • Direcció i Gestió de Recursos Humans
 • Polítiques Públiques, especialment sociolaborals
 • Govern, Gestió i Desenvolupament Local
 • Teoria política
 • Sistema Polític-Administratiu d'Amèrica del Nord (Canadà, Estats Units, Mèxic)
 • Integració Política Europea i Llatinoamericana
Grup de Dret Administratiu

És reconeguda internacionalment la qualitat de la investigació desenvolupada per l'àrea de Dret Administratiu, especialment en l'àrea del Dret Ambiental, i les excel·lents relacions que els seus membres mantenen amb Universitats llatinoamericanes. És ressenyable, en aquest sentit, les especials relacions que es mantenen amb la Universitat do Val do Itajai (Brasil), que contempla l'intercanvi de professors i estudiants en els seus respectius mestratges. A més, a iniciativa del grup d'investigació de dret administratiu, l'any 2013 es va formalitzar un acord marc amb l'IInstituto Politécnico Nacional de México, a través del seu Centre Interdisciplinari d'estudis sobre Medi ambient i Desenvolupament. En l'àmbit d'aquest acord es desenvoluparan un conjunt d'activitats acadèmiques entre investigadors d'ambdues institucions. Són dos els membres d'aquesta àrea que s'incorporarien al nou Institut: els doctors Juan Rosa Moreno i Ramón Terol Gómez.

Dret Internacional Públic, Dret de la Unió Europea i Relacions Internacionals

Els professors Jaume Ferrer Lloret, Millán Requena Casanova  i Jorge Urbaneja Cillán formen part del grup d'investigació "Dret Internacional Públic, Dret de la Unió Europea i Relacions Internacionals", dirigit pel primer d'ells. Tots dos acrediten un currículum docent i investigador dedicat des de fa un bon nombre d'anys al procés d'integració europea, com així ho demostren les publicacions de les quals són autors, centrades en diversos aspectes del procés d'integració europea, i especialment en els temes referits a l'acció exterior de la Unió Europea, la política d'immigració i asil, la protecció dels drets humans, i la protecció de les inversions estrangeres. Aquesta labor docent i investigadora ha sigut reconeguda per la Comissió Europea mitjançant la concessió d'una Càtedra Jean Monnet al professor Jaume Ferrer Lloret, i d'un Mòdul Jean Monnet al professor Millán Requena Casanova.

Més en concret, durant els últims anys tots dos professors han impartit docència en el Màster Universitari sobre Integració Regional organitzat des de la Universitat d'Alcalá, i en el qual també participen les Universitats d'Alacant i Miguel Hernández d'Elx, al costat de la Universitat Nacional Autònoma de Nicaragua-León (UNAN) i la Universitat Nacional de Costa Rica. Aquest màster està dedicat a l'estudi dels processos d'integració regional a Europa i a Amèrica Llatina, amb particular atenció sobre les relacions convencionals que es vénen establint entre la Unió Europea i els Estats i/o sistemes d'integració llatinoamericans, com és el cas del Sistema de la Integració Centroamericana (SICA) o el Mercat Comú del Sud (MERCOSUR).

Els professors són membres de l'Institut Hispà-Lusità-Americà de Dret Internacional (IHLADI), que entre altres funcions té la d'estudiar i difondre les aportacions realitzades pel Continent Americà per a l'efectiva  reformulació dels principis, regles i institucions del Dret internacional que han permès l'assoliment d'una millor convivència entre els Estats. El professor Jaume Ferrer és a més el Secretari Acadèmic del seu Anuari. L'AHLADI  és una publicació periòdica de l'Institut Hispà-Lusità-Americà de Dret Internacional, que ofereix estudis doctrinals en llengua espanyola i portuguesa i que arreplega, a més, les activitats que ve desenvolupant l'Institut des de la seua creació, molt en particular les ponències presentades i les resolucions adoptades en els congressos que periòdicament celebra.

            Economia Industrial i Desenvolupament Local

            L'economia llatinoamericana ha sigut i és objecte d'especial interès per a molts investigadors i acadèmics d'aquesta Universitat,  preocupats i compromesos amb el creixement econòmic i social d'aquest enorme territori. Des d'aquesta perspectiva, han abordat alguns dels temes fonamentals de la problemàtica del desenvolupament econòmic i social actual en la regió, analitzant l'estructura econòmica d'algunes zones llatinoamericanes i alguns dels temes transcendentals que la completen, com són el desenvolupament regional i local, la situació social i la dinàmica política.

Les línies d'investigació del grup el director del qual és el Dr. Josep-Antoni Ybarra Pérez són les següents:          

 • Districtes industrials i sistemes productius locals 
  Aquesta línia d'investigació se centra en la figura del districte industrial com a model d'organització industrial basat en la concentració de petites empreses especialitzades sectorialment, que basen la seua estratègia d'adaptació als canvis en la cooperació productiva i l'especialització flexible. En concret, s'aborden tota una gamma d'aspectes teòrics, empírics, polítics i institucionals en relació amb els districtes industrials, analitzant la conveniència dels principis d'aquest model d'organització productiva per al desenvolupament de determinades regions.
 • Política industrial i territori 
  En aquesta línia d'investigació s'analitza la política industrial incorporant el territori com a variable fonamental en l'anàlisi. Des d'un punt de vista empíric s'analitzen diverses experiències (nacionals i internacionals) de política industrial a nivell regional i local, amb una referència especial a la Comunitat Valenciana. A partir d'aquestes anàlisis empíriques es planteja una reflexió sobre com s'integra la política industrial en el context dels sistemes productius locals, districtes industrials o clusters.
 • Innovació i desenvolupament tecnològic 
  Aquesta línia d'investigació se centra en l'estudi de la innovació com a element que influeix en la capacitat competitiva i de supervivència de nombroses xicotetes i mitges empreses. Es pretén realitzar una anàlisi de les relacions innovadores que mostren les empreses amb altres del seu entorn geogràfic o sectorial i la seua relació amb agents tecnològics externs com els centres tecnològics amb la finalitat d'observar quins són les característiques bàsiques d'aquestes relacions i establir què aspectes han de ser potenciats per a l'obtenció d'un major nivell de competitivitat.
Grup Iberoamericà d'Estudis Empresarials i Història Econòmica

Un grup de professors de l'àrea d'Història Econòmica realitza des de fa anys una intensa labor de recerca centrada entre altres temes en la història de l'empresa llatinoamericana, la història econòmica i social d'Amèrica Llatina i el Carib, a més de la història del pensament econòmic, nou camp aquest últim que es vol potenciar pel Grup en el si de l'Institut. El Grup ve organitzant activitats de seminari i publicacions  en el marc del Grup d'Investigació de la Universitat d'Alacant, que el seu objectiu general és la investigació sobre Història Econòmica i Empresarial a Espanya i Amèrica Llatina i està conformat pels professors Dr. Vidal Olivares, Dra. Saiz Pastor, Dr. Zabalza Arbizu i Dr. Torró. El director del grup, el professor Vidal Olivares, és a més coordinador a Espanya del Grup Iberoamericà d'Història Econòmica i Estudis Empresarials. Aquest grup, constituït en 2007, està format per un col·lectiu de coordinadors pertanyents a cinc països (Argentina, Mèxic, Colòmbia, Perú i Espanya).

L'objectiu comú del Grup és posar en comú estudis nacionals, sectorials i també de cas, amb una vocació netament comparativa. Després de vuit anys el Grup Iberoamericà d'Història Econòmica i Estudis Empresarials s'ha convertit en una plataforma d'innovació en l'estudi i l'anàlisi històrica de les economies llatinoamericanes, amb una vocació interdisciplinària, amb una praxi permanent d'estudis comparatius. Bona part del material presentat, debatut i discutit en els Col·loquis d'aquest Grup han aparegut després en llibres, capítols de llibres editats per prestigiosos investigadors així com, molt especialment, en Revistes d'alt impacte en la regió llatinoamericana però també a escala internacional. Especialment als Estats Units, Europa i òbviament a Amèrica Llatina, tals com Amèrica Llatina en la Història EconòmicaAnotacions, Revista d'Estudis SocialsRevista d'Història de l'Economia i l'EmpresaBusiness History Review, Enterprise and SocietyEntreprise et Histoire; editades des de l'Institut Habita (Mèxic, Conacyt), Oxford University Press, Harvard University Press, Fundació i Arxive BBVA, entre altres editorials com a Fons de Cultura Econòmica, Publicacions de la Universitat dels Andes, (Bogotà, Colòmbia).

COODRESUEL: Grup de Geografia Humana: Cooperativisme, Desenvolupament Rural i Emprendimientos Solidaris en la Unió Europea i Llatinoamèrica

En aquesta àrea existeixen dues grans línies de recerca relacionades amb Llatinoamèrica:

 • D'una banda, un grup dirigit pel professor Palazón Ferrando porta des dels anys vuitanta estudiant els corrents migratoris transoceànics que connecten Espanya amb Llatinoamèrica.
 • Per un altre, el grup multidisciplinari de caràcter internacional que porta per nom “Cooperativisme, Desenvolupament Rural i Emprendimientos Solidaris en la Unió Europea i Llatinoamèrica” respon a la inquietud d'un grup de professors i investigadors de la Universitat d'Alacant sota la coordinació del professor Gómez López per donar forma a un treball en grup que es remunta als anys noranta. En efecte, des de llavors,  els membres del grup d'investigació, treballen entorn de temes com el cooperativisme, desenvolupament territorial, economia social, emprendimientos solidaris i cooperació. Concretament, el bagatge acadèmic i investigador de cadascun dels membres que constitueix el Grup d'investigació, està vinculat a activitats que tenen a veure amb el cooperativisme en els seus més variades manifestacions (agrari, de treball associat, etc.). També a temes directament relacionats amb el desenvolupament rural i local i, finalment, amb l'activitat de crear les pertinents condicions per a la pràctica d'una cooperació solidària en el seu ampli ventall de possibilitats.

En aquest sentit, a través d'aquest grup d'investigació es pretén, a més de canalitzar tot el bagatge acadèmic-investigador de cada membre potenciant la creativitat del conjunt, possibilitar al grup la seua integració en xarxes tant nacionals com a internacionals de caràcter universitari i d'una altra índole professional, que la seua temàtica estiga relacionada amb l'activitat desplegada pel Grup d'investigació. Fins al moment, els membres del Grup internacional COODRESUEL han obtingut nombrosos projectes d'investigació i creat diversos Cursos, Seminaris i esdeveniments culturals de caràcter nacional i transnacional que continuen plenament vigents donada la demanda dels mateixos per la seua temàtica específica.

Espanya del Segle XX: II República, Franquisme i Democràcia

Els professors Francisco Sevillano Calero i Roque Moreno Fonseret desenvolupen la seua investigació dins del grup d'investigació "Espanya del Segle XX: Segona República, Franquisme i Democràcia", el director de la qual és el Dr. Francisco Sevillano Calero. En l'actualitat aquest equip d'investigació desenvolupa entre altres estudis, diversos projectes relacionats amb la recuperació de la Memòria Històrica i l'aplicació de la Justícia Transicional a Europa i Llatinoamèrica. Les seues línies d'investigació són:

 • II República: Institucions i lluita pel poder
 • Guerra Civil Espanyola: el colp d'estat, la vida en les rereguardes, societat i poder polític en la zona republicana. La construcció del poder franquista
 • El règim franquista: la repressió, la institucionalització, canvi econòmic i cultural en els anys seixanta, l'oposició antifranquista
 • Transició i etapa democràtica a Espanya, 1976-2004: consens i lluita pel poder
Grup d'Investigació Interdisciplinària en Docència Universitària (GIDU)

El Grup d'Investigació Interdisciplinària en Docència Universitària (GIDU) és un equip integrat per investigadors de diferents àrees de coneixement de la Universitat d'Alacant, la directora de la qual és la Dra. Mª Ángeles Martínez Ruiz. Els seus objectius són:

 • Implementar estudis que responguen als reptes que planteja actualment la docència universitària
 • Investigar noves metodologies en docència universitària, primordialment referides a les modalitats d'e-learning i b-learning
 • Indagar els problemes que suscita l'atenció a la diversitat en les institucions educatives, amb la finalitat d'oferir possibles solucions
LEXIS (Grup d'Investigació en Lèxic i Sintaxi)

 La línia d'investigació del grup, liderat pel Dr. José Luis Cifuentes Honrubia al costat d'un grup nombrós d'investigadors de l'institut, és la següent:

 • Estudis sobre lèxic i sintaxis aplicats a l'espanyol així com, comparadamente, amb altres llengües. 
  Els estudis sobre el lèxic i sintaxi podran ser executats des de sistintas perspectives metodològiques: pragmàtica, cognitiva i sociolingüística, fonamentalment, així com des d'un punt de vista sincrònic i diacrònic.
CRITERI - Socioeconomia Crítica i Territori

El grup d'investigació compta amb un bon nombre d'investigadors de l'institut entre els quals es troba el seu Director, el Dr. Lluís Torró Gil. Les línies d'investigació són les següents:

 • Sociologia política.
 • Política econòmica 
 • Sociologia urbana 
 • Desigualtats socials

 Grup sobre Cooperació interuniversitària i Cooperació al desenvolupament

Un bon nombre de professors porta des de fa dècades realitzant actuacions complementàries tendents a reforçar la cooperació interuniversitària amb institucions d'educació superior d'Amèrica Llatina, cercant entre altres objectius:

 • Contribuir al perfeccionament metodològic i docent dels professors beneficiaris.
 • Ampliar i modernitzar el disseny curricular de les universitats iberoamericanes participants, assolits com a resultat del funcionament de projectes docents i de l'Intercanvi de professors.
 • Contribuir a la millora de la qualitat de les universitats iberoamericanes a través de l'engegada i/o l'enfortiment de bones pràctiques en gestió docent i de garantia de qualitat.
 • Enfortir els sistemes de gestió universitària i creació de mecanismes d'interfase per a la vinculació amb el món productiu.
 • Contribuir al desenvolupament dels territoris on es localitzen aquestes Universitats.

Grups transversals d'investigació actius

 • Aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació a l'educació. Es tracta d'un àrea de treball que porten desenvolupant per a països com Equador el grup d'investigació de la Facultat d'Educació, recolzat pel grup d'informàtica de l'Escola Politècnica. A Amèrica Central (El Salvador, Panamà, Costa Rica) s'estan preparant projectes en els quals treballen el grup d'informàtics i especialistes en educació.
 • Justícia transicional en països amb conflictes històrics. El grup d'història contemporània i els de dret treballen en aquesta línia d'investigació transversal.
 • Empreses familiars i grups econòmics: estratègies de desenvolupament en economies emergents. El grup d'història, història econòmica i empresarial, economistes, geògrafs, treballa en estratègies de desenvolupament en països com Brasil, Mèxic i Argentina
 • Noves formes de gobernanza i d'administració de les institucions a Amèrica Llatina. Els especialistes en ciència política i de l'administració, dret constitucional i relacions internacionals vénen desenvolupant aquesta línia de recerca que és prioritària per a l'Institut.
 • Estratègies d'independència alimentària a Amèrica Llatina. Els grups d'economia i geografia treballen en aquests aspectes per a països com Brasil, Uruguai i Centreamèrica.
 • Protecció i manteniment del medi ambient. El grup de dret, ciència política i de l'Administració, dret constitucional i polític.
 • Migracions i relacions internacionals: la perspectiva Europa i Amèrica Llatina. Dret internacional, Teoria política, dret constitucional i polític, història.
 • Cooperació al desenvolupament en països andins. Economia, història, geografia, dret, àrea tecnològica (tecnologies aplicades al desenvolupament).

 

 

Institut Universitari d'Estudis Socials d'Amèrica Llatina


Universitat d'Alacant
Edifici Polivalent III, planta baixa
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9395

Fax: (+34) 96 590 3464

Twitter: https://twitter.com/IuesalSecre?lang=es

Facebook: https://www.facebook.com/iuesalUA/

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464