Saltar apartados

Grups d'Investigació

 

 

Grups de recerca actius

 

Grup EDUTIC - ADEI (Educación y Tecnologías de la Información y Comunicación - Atención a la Diversidad. Escuela Inclusiva)

La Professora Dra. Rosabel Roig Vila dirigeix des de fa anys el grup de recerca EDUTIC-ADEI de la Universitat d'Alacant (VIGROB-039) amb el compromís d'investigar en els processos d'ensenyament-aprenentatge com a mitjà per a ampliar el coneixement científic i la innovació educativa.

Així doncs, les línies de recerca que s'aborden des d'EDUTIC-ADEI giren entorn de dos grans eixos. Un primer eix referit a l'Educació i les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), en el qual investiguem en temàtiques tals com: integració de les TIC en l'àmbit educatiu, recerca en docència universitària i no universitària, competències TIC, objectes d'aprenentatge, aprenentatge a través d'Internet, disseny d'e-learning, blended-learning i u-learning, gestió del coneixement, recursos TIC (WebQuests, webs educatives, aplicacions web, etc.), disseny multimèdia, learning design, etc.

Un segon eix entorn del com investiguem és l'Atenció a la Diversitat i l'Escola Inclusiva, on abordem temes tals com: educació inclusiva en el context universitari i no universitari, aspectes didàctics sobre atenció a la diversitat, metodologia en l'educació inclusiva, etc.

Fruit del treball en EDUTIC-ADEI són les nombroses publicacions, tals com, Investigar el Cambio Curricular en el Espacio Europeo de Educación Superior (2007) i La articulación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la educación (2003) –publicat a Nova York: Edwin Mellen Press—.

Així mateix, cal destacar els diversos projectes nacionals i internacionals en els quals estan participant, tals com els projectes europeus Aldia (http://aldia-project.eu/) i (http://likehomeproject.com/) Likehome.

 

Grup d'Estudis Constitucionals

En el si de l'Institut comptem amb el catedràtic de Dret Constitucional José Asensi Sabater, director del denominat Institut Iberoamericà d'Estudis Constitucionals, (IBEC) en realitat un grup de recerca sòlid que adopta aquest títol encara que no posseïsca l'estructura administrativa i orgànica d'un Institut Universitari (http://www.ibec.ua.es/). L'IBEC té una llarga experiència en l'estudi del constitucionalisme iberoamericà i la seua constant voluntat d'intercanvi cultural i acadèmic s'ha anat consolidant de manera gradual en diferents àrees com la docència i la recerca des de mitjan anys 90, en els quals es van ser creant els primers vincles amb les diferents acadèmies i centres d'estudis jurídic constitucionals iberoamericans. Les activitats que ve desenvolupant l'IBEC s'adecuan als compromisos solidaris de cooperació que l'Estat espanyol manté amb els països iberoamericans, que en aquest cas es refereix a matèries claus per a la consolidació de règims democràtics i per a la seua modernització social.

 

Grup de Ciència Política i de l'Administració i l'Observatori Lucentino d'Administració i Polítiques Públiques

Un nodrit grup de professors de l'àrea de Ciència Política i de l'Administració formen part de l'Institut, els doctors Canales Aliende, Menéndez Alzamora i la doctora Romero Tarín. Actualment es troben adscrits a l'Àrea, sota la direcció del professor Canales, l'Observatori Lucentino d'Administració i Polítiques Públiques (Unitat Singular de Recerca nº 37 de la Universitat d'Alacant i en l'actualitat Grup de Recerca creat en el si de la UA des de l'11 de juliol de 2007) i el Centre d'Estudis Canadencs.

Les principals línies d'investigació, publicacions i docència de l'Àrea són:

 • Modernització del sistema polític-administratiu, i enfortiment institucional de l'Estat.
 • Modernització de la gestió pública, amb especial atenció a l'àmbit llatinoamericà
 • Direcció i gestió de Recursos Humans.
 • Polítiques públiques, especialment sociolaborals.
 • Govern, gestió i desenvolupament local.
 • Teoria política.
 • Sistema políticoadministratiu d'Amèrica del Nord (Canadà, Estats Units, Mèxic)
 • Integració política europea i llatinoamericana.

 

Grup de Dret Administratiu

És reconeguda internacionalment la qualitat de la recerca desenvolupada per l'àrea de Dret Administratiu, especialment en l'àrea del Dret Ambiental, i les excel·lents relacions que els seus membres mantenen amb Universitats llatinoamericanes. És destacable, en aquest sentit, les especials relacions que es mantenen amb la Universitat do Val do Itajai (Brasil), que contempla l'intercanvi de professors i estudiants en els seus respectius mestratges. A més, a iniciativa del grup de recerca de dret administratiu, l'any 2013 es va formalitzar un acord marc amb l'Institut Politècnic Nacional de Mèxic, a través del seu Centre Interdisciplinari d'estudis sobre Medi ambient i Desenvolupament. En l'àmbit d'aquest acord es desenvoluparan un conjunt d'activitats acadèmiques entre investigadors d'ambdues institucions. Són dos els membres d'aquesta àrea que s'incorporaren a l'Institut: els doctors Juan Rosa Moreno i Ramón Terol Gómez.

 

Grup de Dret Internacional Públic

Els professors Jaume Ferrer Lloret i Millán Requena Casanova formen part del grup de recerca "Dret Internacional Públic, Dret de la Unió Europea i Relacions Internacionals" (Vigrob–139), dirigit pel primer d'ells. Tots dos acrediten un currículum docent i investigador dedicat des de fa un bon nombre d'anys al procés d'integració europea, com així ho demostren les publicacions de les quals són autors, centrades en diversos aspectes del procés d'integració europea, i especialment en els temes referits a l'acció exterior de la Unió Europea, la política d'immigració i asil, la protecció dels drets humans, i la protecció de les inversions estrangeres. Aquesta labor docent i investigadora ha sigut reconeguda per la Comissió Europea mitjançant la concessió d'una Càtedra Jean Monnet al professor Jaume Ferrer Lloret, i d'un Mòdul Jean Monnet al professor Millán Requena Casanova.

Més en concret, durant els últims anys tots dos professors han impartit docència en el Màster Universitari sobre Integració Regional organitzat des de la Universitat d'Alcalá, i en el qual també participen les Universitats d'Alacant i Miguel Hernández d'Elx, al costat de la Universitat Nacional Autònoma de Nicaragua-León (UNISQUEN) i la Universitat Nacional de Costa Rica. Aquest màster està dedicat a l'estudi dels processos d'integració regional a Europa i a Amèrica Llatina, amb particular atenció sobre les relacions convencionals que es vénen establint entre la Unió Europea i els Estats i/o sistemes d'integració llatinoamericans, com és el cas del Sistema de la Integració Centroamericana (SICA) o el Mercat Comú del Sud (MERCOSUR). Vegeu http://web.ua.es/es/ciee/documentos/master-integracion/folleto-master-integracion-2013-2014.pdf.

Tots dos professors són membres de l'Institut Hispà-Lusità-Americà de Dret Internacional (IHLADI), que entre altres funcions té la d'estudiar i difondre les aportacions realitzades pel Continent Americà per a l'efectiva  reformulació dels principis, regles i institucions del Dret internacional que han permès l'assoliment d'una millor convivència entre els Estats (http://www.ihladi.org/). El professor Jaume Ferrer és a més el Secretari Acadèmic del seu Anuari (AHLADI, http://www.ihladi.org/anuario.html). L'AHLADI  és una publicació periòdica de l'Institut Hispà-Lusità-Americà de Dret Internacional, que ofereix estudis doctrinals en llengua espanyola i portuguesa i que arreplega, a més, les activitats que ve desenvolupant l'Institut des de la seua creació, molt en particular les ponències presentades i les resolucions adoptades en els congressos que periòdicament celebra.

 

            Àrea d'Economia Aplicada

            L'economia llatinoamericana ha sigut i és objecte d'especial interès per a molts investigadors i acadèmics d'aquesta Universitat,  preocupats i compromesos amb el creixement econòmic i social d'aquest enorme territori. Des d'aquesta perspectiva, han abordat alguns dels temes fonamentals de la problemàtica del desenvolupament econòmic i social actual en la regió, analitzant l'estructura econòmica d'algunes zones llatinoamericanes i alguns dels temes transcendentals que la completen, com són el desenvolupament regional i local, la situació social i la dinàmica política.

            Així, de l'àrea d'Economia Aplicada s'incorporen a l'Institut d'Investigació dos professors quina formació i investigació han estat lligades al món llatinoamericà, els professors Josep Antoni Ybarra i José Luis Cividanes.

 

Grup Iberoamericà d'Estudis Empresarials i Història Econòmica

Un grup de professors de l'àrea d'Història Econòmica realitza des de fa anys una intensa labor de recerca centrada entre altres temes en la història de l'empresa llatinoamericana, la història econòmica i social d'Amèrica Llatina i el Carib, a més de la història del pensament econòmic, nou camp aquest últim que es vol potenciar pel Grup en el si de l'Institut. El Grup ve organitzant activitats de seminari i publicacions  en el marc del Grup d'Investigació ViGROB-176 de la Universitat d'Alacant, que el seu objectiu general és la recerca sobre història econòmica i empresarial d'Espanya i Amèrica Llatina i està conformat pels professors Dr. Vidal Olivares, Dra. Saiz Pastor, Dr. Zabalza Arbizu i Dr. Torró. El director del grup, el professor Vidal Olivares, és a més coordinador a Espanya del Grup Iberoamericà d'Història Econòmica i Estudis Empresarials. Aquest grup, constituït en 2007, està format per un col·lectiu de coordinadors pertanyents a cinc països (Argentina, Mèxic, Colòmbia, Perú i Espanya). L'objectiu comú del Grup és posar en comú estudis nacionals, sectorials i també de cas, amb una vocació netament comparativa. Després de vuit anys el Grup Iberoamericà d'Història Econòmica i Estudis Empresarials s'ha convertit en una plataforma d'innovació en l'estudi i l'anàlisi històrica de les economies llatinoamericanes, amb una vocació interdisciplinària, amb una praxi permanent d'estudis comparatius. Bona part del material presentat, debatut i discutit en els Col·loquis d'aquest Grup han aparegut després en llibres, capítols de llibres editats per prestigiosos investigadors així com, molt especialment, en Revistes d'alt impacte en la regió llatinoamericana però també a escala internacional. Especialment als Estats Units, Europa i òbviament a Amèrica Llatina, tals com Amèrica Llatina en la Història EconòmicaAnotacions, Revista d'Estudis SocialsRevista d'Història de l'Economia i l'EmpresaBusiness History Review, Enterprise and SocietyEntreprise et Histoire; editades des de l'Institut Habita (Mèxic, Conacyt), Oxford University Press, Harvard University Press, Fundació i Arxive BBVA, entre altres editorials com a Fons de Cultura Econòmica, Publicacions de la Universitat dels Andes, (Bogotà, Colòmbia).

 

Grup de Geografia Humana: Cooperativisme, Desenvolupament Rural i Emprendimientos Solidaris en la Unió Europea i Llatinoamèrica (Grup COODRESUEL)

En aquesta àrea existeixen dues grans línies d'investigació relacionades amb Llatinoamèrica. D'una banda, un grup dirigit pel professor Palazón Ferrando porta des dels anys vuitanta estudiant els corrents migratoris transoceànics que connecten Espanya amb Llatinoamèrica. Per un altre, el grup multidisciplinari de caràcter internacional que porta per nom “Cooperativisme, Desenvolupament Rural i Emprenedories Solidaris en la Unió Europea i Llatinoamèrica” (COODRESUEL http://web.ua.es/es/cooperativismo-ue-latinoamerica/) respon a la inquietud d'un grup de professors i investigadors de la Universitat d'Alacant sota la coordinació del professor Gómez López per donar forma a un treball en grup que es remunta als anys noranta. En efecte, des de llavors, els membres del grup d'investigació, treballen entorn de temes com el cooperativisme, desenvolupament territorial, economia social, emprendimientos solidaris i cooperació. Concretament, el bagatge acadèmic i investigador de cadascun dels membres que constitueix el Grup d'investigació, està vinculat a activitats que tenen a veure amb el cooperativisme en els seus més variades manifestacions (agrari, de treball associat, etc.). També a temes directament relacionats amb el desenvolupament rural i local i, finalment, amb l'activitat de crear les pertinents condicions per a la pràctica d'una cooperació solidària en el seu ampli ventall de possibilitats.

En aquest sentit, a través d'aquest grup d'investigació es pretén, a més de canalitzar tot el bagatge acadèmicoinvestigador de cada membre potenciant la creativitat del conjunt, possibilitar al grup la seua integració en xarxes tant nacionals com a internacionals de caràcter universitari i d'una altra índole professional, que la seua temàtica estiga relacionada amb l'activitat desplegada pel Grup d'investigació. Fins al moment, els membres del Grup internacional COODRESUEL han obtingut nombrosos projectes de recerca i creat diversos Cursos, Seminaris i esdeveniments culturals de caràcter nacional i transnacional que continuen plenament vigents donada la demanda dels mateixos per la seua temàtica específica.

 

Grup d'Història del Món Actual i Memòria Històrica

Els professors Francisco Sevillano Calero i Roque Moreno Fonseret desenvolupen la seua recerca dins del grup de recerca VIGROB 276: España del Siglo XX: Segunda República, Franquismo y Democracia, el director de la qual és el doctor Moreno Fonseret. En l'actualitat dit equip de recerca desenvolupa entre altres estudis, diversos projectes relacionats amb la recuperació de la Memòria Històrica i l'aplicació de la Justícia Transicional a Europa i Llatinoamèrica.

 

Grup sobre Cooperació interuniversitària i Cooperació al desenvolupament

Un bon nombre de professors porta des de fa dècades realitzant actuacions complementàries tendents a reforçar la cooperació interuniversitària amb institucions d'educació superior d'Amèrica Llatina, cercant entre altres objectius:

 • Contribuir al perfeccionament metodològic i docent dels professors beneficiaris.
 • Ampliar i modernitzar el disseny curricular de les universitats iberoamericanes participants, assolits com a resultat del funcionament de projectes docents i de l'Intercanvi de professors.
 • Contribuir a la millora de la qualitat de les universitats iberoamericanes a través de l'engegada i/o l'enfortiment de bones pràctiques en gestió docent i de garantia de qualitat.
 • Enfortir els sistemes de gestió universitària i creació de mecanismes d'interfase per a la vinculació amb el món productiu.
 • Contribuir al desenvolupament dels territoris on es localitzen aquestes Universitats.

 

Grups transversals de recerca actius

 • Aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació a l'educació. Es tracta d'un àrea de treball que porten desenvolupant per a països com Equador el grup d'investigació de la Facultat de Ciències de l'Educació, recolzat pel grup d'informàtica de l'Escola Politècnica. A Amèrica Central (El Salvador, Panamà, Costa Rica) s'estan preparant projectes en els quals treballen el grup d'informàtics i especialistes en educació.
 • Justícia transicional en països amb conflictes històrics. El grup d'història contemporània i els de dret treballen en aquesta línia de recerca transversal.
 • Empreses familiars i grups econòmics: estratègies de desenvolupament en economies emergents. El grup d'història, història econòmica i empresarial, economistes, geògrafs, treballa en estratègies de desenvolupament en països com Brasil, Mèxic i Argentina
 • Noves formes de gobernanza i d'administració de les institucions a Amèrica Llatina. Els especialistes en ciència política i de l'administració, dret constitucional i relacions internacionals vénen desenvolupant aquesta línia d'investigació que és prioritària per a l'Institut.
 • Estratègies d'independència alimentària a Amèrica Llatina. Els grups d'economia i geografia treballen en aquests aspectes per a països com Brasil, Uruguai i Centreamèrica.
 • Protecció i manteniment del medi ambient. El grup de dret, ciència política i de l'Administració, dret constitucional i polític.
 • Migracions i relacions internacionals: la perspectiva Europa i Amèrica Llatina. Dret internacional, Teoria política, dret constitucional i polític, història.
 • Cooperació al desenvolupament en països andins. Economia, història, geografia, dret, àrea tecnològica (tecnologies aplicades al desenvolupament).

 

 

 

Institut Universitari d'Estudis Socials d'Amèrica Llatina


Universitat d'Alacant
Edifici Polivalent III, planta baixa
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9395

Fax: (+34) 96 590 3464

Twitter: https://twitter.com/IuesalSecre?lang=es

Facebook: https://www.facebook.com/iuesalUA/

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464